آیکن_افزودن

اعتبار جدید

باز کردن حساب های اعتباری متعدد در یک بازه زمانی کوتاه، تأثیر منفی در رتبه اعتباری خواهد داشت.

آیکن_ نوع اعتبار

نوع اعتبار

داشتن مجموعه ای از حسابها، از جمله اقساط، وامهای خانه و کارتهای اعتباری، ممکن است امتیاز رتبه بندی اعتباری شما را بهبود بخشد.

آیکن_ سوابق

سابقه اعتباری

هرچه مدت فعالیت حساب بیشتر باشد، تأثیر بهتری بر رتبه اعتباری میگذارد.

آیکن_ بدهی

میزان بدهی

میزان بدهی پایین، باعث عدم مـخدوش شــدن رتـبه اعـتباری می شود.

آیکن_ پرداخت به موقع

پرداخت به موقع

پرداخت به موقع اقساط، در بالا بردن رتبه اعتباری تاثیر به سزایی دارد.